ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានចុង​ក្រោយ

នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ…………

អានបន្ថែម

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារគម្រោង  Grow Against the Flow (Scaling off-season………

អានបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ……………..

អានបន្ថែម

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ លោក ហូ ជា មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ…………..

អានបន្ថែម

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ លោកបណ្ឌិត កែ មុន្ធីវុធ ប្រធាននាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ……

អានបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មន្រ្តីនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ ចំនួន៣រូប ត្រូវបានចាត់ឱ្យចូលរួម…………

អានបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០២២ លោកបណ្ឌិត កែ មុន្ធីវុធ ប្រធាននាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ………..

អានបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លោកបណ្ឌិត កែ មុន្ធីវុធ ប្រធាននាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ……….

អានបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ លោក សុក វណ្ណា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ  ……….

អានបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ ……….

អានបន្ថែម

នៅថ្ងៃអង្គារ ០៩ កើត ខែកក្តិក ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ……….

អានបន្ថែម

នៅថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ មន្រ្តីនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័័យ ……….

អានបន្ថែម