នៅថ្ងៃទី២៤ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្រ្តីនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យចំនួន១៥រូប បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី៖ ការអង្កេតឃ្លាំមើល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណរុយចោះផ្លែឈើ នៃគម្រោង Implementing