ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាការពារដំណាំ និងវិនិច្ឆ័យសមាសភាពចង្រៃ