នៅថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ លោក សុក វណ្ណា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ ដោយសហការជាមួយលោកហ៊ឹម វណ្ណាប្រធានស្ថានីយពោធិលាស់បានចុះពិនិត្យការងារបង្កបង្កើនផល និងការងាររៀបចំដីសម្រាប់ដាំដុះដំឡូងមី