នៅថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ មន្រ្តីនាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័័យចំនួន៤រូប ត្រូវបានចាត់ឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ កត្តាសត្វល្អិតចង្រៃ និងជម្ងឺនៅលើការដាំបន្លែក្នុងប្រព័ន្ធ Hydroponic ដែលរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានសាកវប្បកម្ម