កិច្ចប្រជុំ

 

នៅថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លោកបណ្ឌិត កែ មុន្ធីវុធ ប្រធាននាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ និងសហការីចំនួន៥រូប បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំចរចាលើកទី២ លើជំពូកអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យ (SPS CHAPTER) នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ាននិងកាណាដា (ACAFTA)  តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ …