ការអនុវត្តគម្រោងស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពនៅកម្ពុជា

 

នាយកដ្ឋានការពារដំណាំ អនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម បានសហការជាមួយអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ (FAO) អនុវត្តគម្រោងស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពនៅកម្ពុជាក្រោមក្របខណ្ឌកិច្ច …..